Forretningsbetingelser

Følgende betingelser gælder for alle opgaver imellem CCO ApS (herefter CCO) og kunde. Med mindre der foreligger anden skriftlig aftalt, skal betingelserne betragtes som en integreret del af aftalen mellem dig som kunde og CCO, dog sådan at aftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er særlige vilkår nævnt i aftalen.

Indledning: Vi har den erfaring og evne til at udføre alt vi aftaler med dig, og vi vil udføre arbejdet på en professionel måde, og inden for rimelig tid. Vi bestræber os på at nå alle deadlines som bliver sat i samarbejdet, og vi vil overholde fortroligheden ved alt du overdrager til os.

Priser: Valuta er i danske kroner. Alle beløb er eksklusiv moms.

Tilbud og accept: Oplæg til samarbejder er gældende i 30 dage fra dags dato. Accepteres tilbuddet, er tilbuddet bindende for begge partere. Et tilbud afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag.

Mangler: Deadlines virker begge veje, hvorfor kunde skal gennemgå arbejdet, give feedback og godkende inden for en rimelig tidsramme. Hvis kunden finder fejl eller mangler, skal disse straks give CCO besked herom. CCO er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

Ansvar: CCO’s ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data. Tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet. CCO’s erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:

a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet
b) kr. 10.000.

CCO ikke er ansvarlige for at gemme kopier af kildefiler når produktet er overleveret, med mindre at der er indgået aftale herom.

Ejendomsret: Kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde der strider mod dansk lov om ophavsret. CCO licenserer dets brug til kunden, eksklusivt og til evighed i forbindelse med dette projekt, og kun dette projekt, medmindre andet er aftalt.

CCO har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, m.m. der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden. Dvs. hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af tredjepart, holdes CCO skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

Kodesprog: Den færdige hjemmeside gør brug af HTML, CSS-styling og JavaScript til det vi kalder front-end. Front-end dækker over alt det brugeren kan se. Den færdige hjemmeside gør brug af PHP og MySQL til det vi kalder back-end. Back-end dækker over alt det der sker bag kulisserne, og mellem server og database.

Browser test: At teste browsere betyder ikke at man forsøger at få nøjagtigt det samme udseende i alle browsere, med forskellige muligheder eller skærm størrelser. Det betyder at CCO sikrer at hjemmesiden fungerer inden for browserens begrænsninger, som er tilgængelige for den enkelte browsers muligheder eller enheden som den befinder sig på. CCO tester vores arbejder i de nyeste versioner af de mest udbredte browser mærker til computer, herunder Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Edge), og Mozilla (Firefox). CCO tester også til en hvis grad i Microsoft Internet Explorer 11, som minimum kan tilgå siden og gøre brug af funktionaliteten på siden.

Mobil browser test: CCO tester hjemmesiden mod populære mindre enheder, og sikrer at oplevelsen på enheden følger enhedens egenskaber og opløsning. CCO tester design i emulatorer, for de mest moderne enheder fra Android og Apple. Er det et krav at der testes mod andre specifikke enheder, kan der fremsætte et estimat på dette.

Tekster og grafik: Medmindre andet er aftalt på forhånd, er CCO ikke ansvarlige for at skabe tekst eller billeder kundens hjemmeside, eller at oprette samtlige undersider. Kunden bør levere grafiske filer i et rediger bart, vektor digitalt format. Kunden bør levere fotografier i en høj digital opløsning, og i et moderne digitalt format.

Opsigelse: Abonnenemtsaftaler (drift, support, hosting og andre lignende løbende aftaler) fornys ved udløb automatisk, indtil en af parterne giver den anden part besked om, at denne ikke længere ønsker at indgå i samarbejdet, dog mindst 2 måneder, forud for udløbet af den på tidspunktet gældende periode. Opsigelsen skal sendes skriftligt eller på e-mail. Ved aftaler uden binding, kan aftalen opsiges af begge parter, med en opsigelsefrist på løbende måned + 1 måned. Ønskes en aftale annulleret efter accept, skal der betales efter medgået tid samt eventuelle udlæg, dog minimum kr. 1.000. Prisen for annulleringen vil blive oplyst i forbindelse med annullering. Abonnenemtsaftaler kan ikke annulleres, men opsiges jf. afsnitet ovenfor. Hvis CCO beslutter at ophøre med at udbyde en af kundens købte ydelser, kan CCO opsige denne del af Aftalen med en måneders varsel.

Ændring af betingelser og priser: CCO forbeholder sig retten til at foretage pris og kontraktændringer, med en måneds varsel. Mindre prisændringer vil ikke blive varslet, hvis prisændringen sker som følge af prisstigninger hos samarbejdspartnere, samt ved ændring af afgifter og andre lignende forhold. Væsentlige ændringer/tilføjelser i kontrakten kan kun gøres i overensstemmelse og accept mellem parterne. Kundens forpligtelser over for CCO vil af samme grund også kun være begrænset til de beløb som er aftalt i kontrakten, eller i forlængelse med den.